w o r k s h o p s


Fir eisen Projet "Zesummen ob der Hessemillen" machen mir eis Millen ob an gin der Kréativiteit an der perséinlecher Weiderentwecklung en neien Raum.


 

Y O G A  M A M  C L A U D I A

Ab dem 21. September  ° och fir Ufänger


workshops in progress . . .


H E A R T S E E D S

Retreats mam Vanessa ° Soul Infused Coaching


M E T T A   Y O G A

Mam Valérie ° Yoga - Tea - Art ° Day and Weekend Retreats


B E I N G   M I N D F U L

Mam Berenice ° 24. April 2022 ° "Tag der Achtsamkeit"^^ K A N N E R S U M M E R^^

21 - 31 JULI 2022 ° Workshops fir Kanner & Jugendlecher ° Frei-Raum fir Kreativiteit a Beweegung