W O R K S H O P S   &   E V E N T S


Fir mein Projet "Zesummen op der Hessemillen" machen ech eis Millen ob an gin der Kréativiteit, der Beweegung an der perséinlecher Weiderentwecklung en neien Raum.


C O N N E C T


Hues du Interesse e Cour oder Workshop bei eis ze organiseieren? Ech freen mech ob en Austausch vun Ideen, Betsi: P R O G R A M MM E T T A   Y O G A

 mam Valérie 

YIN YOGA ° TEA CEREMONY ° YOGA NIDRA

26 - 27 MÄRZ 2022

9 -10 JULI 2022

fir mein Infos a weider Couren vum Valérie kuck hei


H E A R T S E E D S

mam Vanessa

Soul Infused Coaching Retreats

MAI & SEPTEMBER 2022

fir mein Infos kontakteier d´Vanessa


B E I N G   M I N D F U L

mam Berenice Boxler

TAG DER ACHTSAMKEIT

24. April 2021 ° 9h30-16h30

 

"Meditation, Reflexion, sein und sein lassen – ein ganzer Tag, um sich einzulassen, loszulassen, die Praxis zu vertiefen und nach innen zu lauschen."


^^ K A N N E R S U M M E R^^

ENN JULI 2022 ° Workshops fir Kanner & Jugendlecher ° Frei-Raum fir Kréativiteit a Beweegung

 

... Programm folgt...


P A S T   E V E N T S